Historia

Det började den 30 oktober 1940

”Medvetna om reklamens stora betydelse ur såväl privat- som nationalekonomisk synpunkt har undertecknade beslutat inbjuda till bildandet av Kristianstads Reklamförening, vilken kommer att anslutas till Svenska Reklamförbundet. Vår avsikt är, att sammanföra personer, intresserade av försäljnings- och reklamtekniska spörsmål, för utbyte av tankar, erfarenheter och rön i hithörande frågor även som verka för reklamens rationella utveckling i praktiskt, konstnärligt, etiskt och språkligt avseende samt bidraga till ett rätt förstående av dess innebörd och betydelse”

Denna framsynta inbjudan resulterade i att Kristianstads Reklamförening (dagens MINOS) bildades den 30 oktober 1940, i skuggan av andra världskriget. Chefen för KBS (nuvarande Swedish Meats och SQM) Arthur Wennerholm blev föreningens förste ordförande och man fick en flygande start med runt 100 medlemmar redan från starten. Redan efter tio år var krisen i föreningen total. 1945 hade Reklamföreningen blott 51 medlemmar och vid tioårsjubileet 1950 bara 47. Problem med programverksamheten och avsaknad av en arbetsduglig styrelse gjorde att verksamheten praktiskt
taget låg nere mellan åren 1952 och 1956.

Pånyttfödelsen
Året 1956 var ett pånyttfödelsens år då chefen för Th Winborgs & Co (nuvarande Best Foods Nordic) Sven-Åke Ohlsson tog initiativ till återupplivandet av Reklamföreningen. Vid årets slut hade föreningen 128 medlemmar och man satsade hårt på programverksamheten. Ett par år senare hade man också fått ordning på ekonomin.

Reklam blev marknadsföring
Sedan början av 60-talet har det gått framåt med stora steg. Kristianstads Reklamförening bytte namn till Kristianstads Försäljnings- och Reklamförening. År 1968 ändrade hela organisationen sin målinriktning och i samband med att föreningen i Blekinge sökte inträde ändrades namnet till Marknadsföreningen i Kristianstad-Blekinge. Det visade sig emellertid svårt att driva en föreningsverksamhet med ambitionen att täcka hela nordöstra Skåne och hela Blekinge. Det mesta kom ändå att koncentreras till Kristianstad och följaktligen togs Blekinge bort ur föreningsnamnet 1972. Kristianstadsföreningen kände ändå ett ansvar för de blekingebor som hade intresse för marknadsföring och ett mindre antal medlemmar därifrån fanns med under hela 70-talet. I slutet av 70-talet medverkade ändå styrelsen till bildandet av en egen marknadsförening i Blekinge och därmed blev MiK en förening för nordöstra Skåne i ganska vid mening. De närmaste föreningarna fanns i Malmö och Helsingborg.

MiK som utbildare
Redan då Reklamföreningen bildades fanns ambitionen att utveckla medlemmarnas kunskaper i marknadsföring och under årens lopp arrangerades också olika utbildningar i försäljning och reklam. Men det var först i slutet på 60-talet som det riktigt stora steget togs. Då hade man under några år drivit enskilda kurser i reklamteknik mm. År 1969 var så Kristianstad en av de fem orter i landet där Marknadsföreningen i samarbete med TBV startade marknadsekonomutbildning. Det var en kvalificerad postgymnasial utbildning som bedrevs på kvällstid (och helger) under fem terminer. Och 1970 examinerades de allra första marknadsekonomerna i landet varav Kristianstad bidrog med ett tiotal. Sammanlagt har det därefter tillkommit uppemot hundratalet nya marknadsekonomer i Kristianstad. Samarbetet med TBV avvecklades under 80-talet då ett samarbete istället etablerades med EFL i Lund och de båda andra marknadsföreningarna i Skåne. Numera bedrivs utbildningen bara i Lund men fortfarande med MiK som en samarbetspartner.

Det glada 70-talet
70-talet blev ett lyft för marknadsföreningen på flera sätt. Utbildningssatsningen självklart, men även i övrigt. Medlemsantalet ökade hela tiden, programverksamheten var bra och lockade många deltagare. God ekonomi och engagerade styrelser gjorde att det blev ett sug kring marknadsföreningen. Ett bra mått på detta var att riktigt många samlades till årsfesterna i anslutning till årsmötena.

Under 70-talet gjordes även rejäla satsningar på utveckling av marknadsföringskunnandet hos medlemmarna. Man arrangerade så kallade marknadsveckor med kvalificerade program under flera dagar. Och alla företagsbesök satte fokus på just marknadsföringen.
Som något av ”kronan på verket” utsågs Marknadsföreningen i Kristianstad till ”årets förening” 1977. Föreningens dåvarande ordförande Thomas Lindquist och föreningens nestor Gösta Henrikson fick åka till Stockholm och hyllas av kungen och landets marknadsföringselit.
Man skulle kanske kunna tro, att en sådan utmärkelse satte stopp för framgången men som goda marknadsförare utnyttjades detta istället till att lyfta föreningen ytterligare ett par snäpp med ökande medlemstal och stigande intresse som följd.

Då marknadsföreningen firade 40-årsjubileum 1980 med Curt Hansson som ordförande, manifesterades detta med att Guldäpplet instiftades. Detta skulle årligen delas ut till det företag, organisation eller person, som ansågs ha utfört ”årets bästa marknadsföringsprestation”. Det första Guldäpplet gick till Kristianstads Sparbank och delades ut vid jubileumsfestligheten.
Guldäpplet är egentligen ett blankpolerat bronsäpple, som skapades av den kände Kristianstadsskulptören Arne Sandström. Priset lever fortfarande och har således nu delats ut under 20 års tid.

…och ett lika glatt 80-tal
Under 1980-talet fortsatte den goda medlemsutvecklingen och rekordet ligger någonstans kring 500 medlemmar. Då var det bara de tre storstäderna som var större än Kristianstad. Även en ungdomssektion bildades till MiK, något som fick god respons och var mycket livaktig under några år. Detta bidrog säkert till att MiK än en gång tilldelades utmärkelsen ”Årets förening” inom Sveriges Marknadsförbund. Den gången var det Lars Roth som var ordförande och fick skaka tass med kungen och visa upp sin förening – och Kristianstad – för landet.

90-talet, nästan i nuet
Vid en historisk tillbakablick är det lätt att ta till alltför stora ord. På något sätt blir allting större då man får perspektiv på tillvaron. Men vem kommer inte ihåg den fantastiska festen, som inledde 90-talet. I Frimurarhusets festvåning hade marknadsföreningen samlats med Anne West som ordförande för att fira 50-årsjubileum. Detta blev en fest vi sent skulle glömma där föreningen verkligen slog på stort. Trenden under 90-talet började för övrigt väldigt bra med många medlemmar men från mitten och framåt har föreningen tappat en del. När vi nu befinner oss i 2000-talet har trenden som tur är vänt igen, mycket tack vare Guldregnsgalan som blev en succé i klass med 50-årsjubileumet. Marknadsföreningen jobbar nu mot nya mål och hoppas att med dem få föreningen dit där den en gång var.

2000-talet, en gökunge i boet
Guldregnsgalan har producerats 6 år i rad och blivit en magnifik succé. Marknadsföreningens styrelse lägger ner otroligt med arbete med att ordna årets största evenemang i staden. Baksidan av glamouren är att det blir svårt att få tid och ork till det grundläggande arbetet i föreningen. Programverksamheten tunnas successivt ut och administrationen av medlemsregister mm hinns inte riktigt med.
2005 blir ett mellanår utan Guldregnsgalan och utan Guldäpple. Nu fokuseras på en nystart och nyrekrytering av medlemmar. Programverksamheten och informationsverksamheten måste fungera. Planering inför Guldregnsgalan 2006 påbörjas.

Under 2005 avgick ordförande Bo Karlsson och vice ordförande Nils Jirsell tog över. Satsningarna på en nystart fick avbrytas då det visade sig svårt att hitta en ny styrelse som ville driva föreningen vidare.

Beslutet blev att, i stället för att driva föreningen på halvfart, lägga den i vila.
Ett viktigt steg under 2006 var att ”leasa” ut Guldregn till Supportbolaget. Tack vare detta beslut genomfördes Guldregn åter igen den 3:e mars 2007.

I februari 2007 har också en ny styrelse bestående av både gamla och nya medlemmar, och med Staffan Johansson som ordförande, kommit till och MIK återuppstår efter en kort vila. Staffans historia kommer inom kort.

Håcan Nilsson tog över som ordförande efter Staffan Johansson 2011.

Under Håcans 7 år som ordförande låg inriktningen på kommunikation och ledarskap – med inspiration och nätverkande som medel.

Många av eventen hade formen av nätverksfrukostar med intervjuer av intressanta personer. Det var ett brett spektrum av gäster, såsom företrädare från företag som IKEA och the Absolut Company.

Vidare profilstarka personligheter som Filippa Reinfeldt, Stefan Edberg, Nicklas Lidström och många andra. Marknadsföreningen arrangerade också några event i Stockholm, med syfte att sälja in NO Skåne som en bra plats att bo, verka och semestra på – detta i samarbete med Marknadsföreningen i Stockholm. Under perioden skapades Guldjubel – i en galakväll i samarbete mellan olika företagsorganisationer och kommunen. På Guldjubel delas Guldäpplet och andra företagspriser ut under festliga former. Kronan på verket under de här åren var förstås när MINOS utsågs till ”Årets marknadsförening i Sverige” 2016. Priset delades ut av Skånes Landshövding och ordföranden i Sveriges Marknadsförbund.

Håcan avgick som ordförande 2018 och det fanns vid den tidpunkten ingen efterträdare. Föreningen var vital med god ekonomi och många medlemmar så Tin Josefsdotter och Gunilla Olsson, som varit med som styrelsemedlemmar i många år, värnade om att föreningen skulle fortsätta och tog över ett gemensamt ordförandeskap med inriktning att lyfta fram och göra medlemmarna ännu mer delaktiga.

Styrelsen har successivt utökats med bra spridning gällande kompetens, erfarenheter och ålder. Verksamheten inriktas mer åt marknadsföring och försäljning.

Den 30 oktober 2020 fyllde MINOS 80 år vilket uppmärksammades av en helsida i Kristianstadsbladet där den nya styrelsen presenterades och tankar och visioner om framtiden. Corona-året 2020 har påverkat verksamheten och begränsat de ”fysiska” träffarna vad det gäller antalet gäster och antalet genomförda event. Men styrelsen är stor och kreativ och jobbar på att presentera nya digitala event där medlemmarna kan fortsätta knyta kontakter på ett bra och säker sätt. Under året har även en ny hemsidan lanserats.

Den nuvarande ordföranden heter Maria Béres.

Ordföranden sedan starten

Arthur Wennerholm
O.W. Andersson
Carl Ekenheim
Gunnar Lind
Sven-Åke Ohlsson

Bertil Engstrand
Sven Giljam
Carl-Erik Larsson
Gösta Henrikson
Magnus Taube

Roy Dunborn
Gösta Wiking
Bengt Alexén
Raoul Hasselgren
Richard B Samuelsson

Thomas Lindqvist
Curt Hansson
Jan Teglund
Lars Roth
Mats Molin

Peter Sandgren
Anne West
Jonas Lindqvist
Björn Holmqvist
Stig Norberg
Stefan Rumander

Staffan Johansson
Claes Bengtsson
Bo Karlsson
Nils Jirsell
Staffan Johansson
Tomas Lydahl

Maria Persson
Håcan Nilsson
Tin Josefsdotter
Maria Béres

Kommande programpunkter

Tomt just nu!